Dịch Vụ

Phát triển sàn thương mại điện tử

EC Development

Chúng tôi hỗ trợ việc bán hàng của các công ty Nhật Bản trong thị trường EC đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam thông qua việc xây dựng trang web EC, tiếp thị, tạo nội dung và hỗ trợ quản lý.