Giới thiệu thực tế

Nghiên cứu thị trường

Thành phố thông minh

Cơ quan đô thị UR

Tổ chức đô thị UR: Công việc nghiên cứu cơ bản liên quan đến các quận, huyện xúc tiến mô hình thành phố thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất chính sách khả thi với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty Nhật Bản tham gia các dự án trên địa bàn Thành phố
Thực hiện điều tra cơ bản với mục đích tạo môi trường dễ dàng.

Bài viết liên quan