Giới thiệu thực tế

Nghiên cứu thị trường

IT・DX

Bộ Nội vụ và Truyền thông

Bộ Nội vụ và Truyền thông: Hợp đồng nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ hành vi sơ tán kỹ thuật số tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Một cuộc khảo sát cơ bản nhằm góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến thiên tai ở Việt Nam thông qua “dịch vụ hỗ trợ hành vi sơ tán kỹ thuật số” kết hợp cung cấp thông tin và hướng dẫn lộ trình sơ tán trong trường hợp xảy ra thiên tai, sử dụng đầy đủ công nghệ phân tích thiên tai của Nhật Bản.

Bài viết liên quan