Giới thiệu thực tế

Hỗ trợ kinh doanh liên quan đến thăng tiến

Bán lẻ

Nhà phát triển bất động sản

Dự báo doanh thu cho các cơ sở thương mại lớn ở miền Trung Việt Nam

Về dự báo bán hàng cho việc phát triển các cơ sở thương mại quy mô lớn ở miền Trung Việt Nam, chúng tôi thu thập thông tin chính làm đầu vào cho người tiêu dùng và khách thuê Việt Nam thông qua các cuộc khảo sát phỏng vấn, xây dựng mô hình và phân tích dòng tiền. Mặc dù không thể thu thập được nhiều thông tin thống kê như ở Nhật Bản, ONE-VALUE thực hiện một cuộc khảo sát phỏng vấn độc lập về các đặc điểm của cư dân sống trong vùng lân cận của khu vực phát triển và lịch sử sử dụng các cơ sở thương mại thông qua một nhà nghiên cứu Việt Nam, và thu được thông tin chính. đã làm.

Ngoài mô hình Huff, được sử dụng như một phương pháp phân tích để dự báo nhu cầu của cửa hàng, chúng tôi đã tạo ra mô hình của riêng mình để hỗ trợ dự báo bán hàng cho các cơ sở thương mại.

Bài viết liên quan