Giới thiệu thực tế

Tư vấn M & A

Tái tạo năng lượng

Công ty kỹ thuật

Tư vấn M&A về mua lại điện mặt trời trên mái nhà ở Việt Nam

Chúng tôi đã tư vấn về việc mua lại, tìm kiếm đối tác, triển khai DD kinh doanh và mua lại các dự án phát điện mặt trời tại Việt Nam. Liên quan đến việc mua lại, chúng tôi cũng đang tiến hành khảo sát xu hướng thị trường, thủ tục pháp lý và xu hướng cạnh tranh của sản xuất điện mặt trời tại Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng mô hình phát điện mặt trời gắn trên mái nhà tại các khu liên hợp công nghiệp và cơ sở thương mại chưa được chú ý nhiều vào thời điểm đó, đồng thời cung cấp hỗ trợ từ việc tăng cường mối quan hệ với các đối tác địa phương nhằm phát triển dự án lâu dài.

Bài viết liên quan