Đăng trên JapanBiz (dành cho doanh nhân Việt Nam)

Khái quát

ONE-VALUE tham gia sản xuất nội dung và phổ biến thông tin liên quan đến nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung được phân ra thành hai loại chính: nội dung dành cho Nhật Bản và nội dung dành cho Việt Nam.
Kênh YouTube của Hoa, là đại diện của ONE-VALUE, dành cho Việt Nam, nhưng là nội dung mà người Nhật có thể thưởng thức.

Dành cho Nhật Bản

Dành cho Việt Nam