Khuyến nghị chính sách và hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ Nhật Bản