Mua lại các cuộc hẹn cho các quan chức chính phủ và giám đốc điều hành công ty